preskoči na sadržaj
Poziv za Učiteljsko vijeće

 

                     OBAVIJEST UČITELJIMA I STRUČNIM SURADNICIMA

 

Sazivam sjednicu Učiteljskog vijeća koja će se održati dana 14.01.2019. godine u ponedjeljak s početkom u 20:00 sati sa sljedećim dnevnim redom:

 

 1. Predstavljanje liste kadnidata za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole Učiteljskom vijeću

 2. Predstavljanje programa rada kandidata za mandatno razdoblje temeljem redoslijeda na kandidacijskoj listi

 3. Izbor komisije za provođenje glasova

 4. Glasovanje članova Učiteljskog vijeća

 5. Pisani zaključak Učiteljskog vijeća za Školski odbor

 6. Obavijest o provođenju natjecanja

 7. Obavijest o putovanju u Vukovar – 8 razredi

 8. Obavijest o potpisanoj Povelji o suradnji OŠ Bistra sa Centrom Miroslav Krleža u Pečuhu

 9. Razno

Ravnatelj - Eduard Kovačević v.r.

Poziv za Radničko vijeće

                               OBAVIJEST SVIM RADNICIMA ŠKOLE

 

 

Sazivam sjednicu Radničkog vijeća ( zbor radnika) koja će se održati dana 14.01.2019. u ponedjeljak s početkom u 18:30 u učionici fizika-kemija sa sljedećim dnevnim redom:

 

 1. Predstavljanje liste kadnidata za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole Radničkom vijeću

 2. Predstavljanje programa rada kandidata za mandatno razdoblje temeljem redoslijeda na kandidacijskoj listi

 3. Izbor komisije za provođenje glasova

 4. Glasovanje radnika škole

 5. Pisani zaključak Radničkog vijeća za Školski odbor

 6. Razno              Predsjednica Radničkog vijeća - Katica Pejakić, prof.

OBAVIJEST KANDIDATIMA

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA BISTRA

Poljanica Bistranska

Bistranska 30

10 298 Donja Bistra

KLASA:112-03/19-01/04

URBROJ:238-30-01-19-01

U Poljanici Bistranskoj, 08.01.2019.

 

 

 

PREDMET: Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto TAJNIKA ŠKOLE na određeno, nepuno radno vrijeme

 

 

 

Prema raspisanom natječaju za tajnika škole na određeno, nepuno radno vrijeme, na sjednici Školskog odbora održanoj 22. prosinca 2018. godine izabrana je

 

SARA BUDIĆ, SPECIJALIST JAVNE UPRAVE

 

                                                                                                                    S poštovanjem,

 

                                                                                                          Ravnatelj OŠ Bistra:

                                                                                                            Eduard Kovačević

OBAVIJEST KANDIDATIMA

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA BISTRA

Poljanica Bistranska

Bistranska 30

10 298 Donja Bistra

KLASA:112-03/19-01/05

URBROJ:238-30-01-19-01

U Poljanici Bistranskoj, 08.01.2019.

 

 

 

PREDMET: Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto UČITELJA/ICE RAZREDNE NASTAVE na određeno, puno radno vrijeme

 

 

Prema raspisanom natječaju za učitelja/icu razredne nastave na određeno, puno radno vrijeme, na sjednici Školskog odbora održanoj 17. prosinca 2018. godine izabrana je

 

MANUELA RUKLIĆ, MAGISTRA PRIMARNOG OBRAZOVANJA

 

                                                                                                                    S poštovanjem,

 

                                                                                                          Ravnatelj OŠ Bistra:

                                                                                                            Eduard Kovačević

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA BISTRA

Poljanica Bistranska

Bistranska 30

10 298 Donja Bistra

KLASA:112-03/19-01/06

URBROJ:238-30-01-19-01

U Poljanici Bistranskoj, 08.01.2019.

 

 

 

PREDMET: Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto UČITELJA/ICE MATEMATIKE na neodređeno, nepuno radno vrijeme

 

 

Prema raspisanom natječaju za učitelja/icu matematike na neodređeno, nepuno radno vrijeme, na sjednici Školskog odbora održanoj 17. prosinca 2018. godine izabrana je

 

MARIJA GJUD, SVEUČILIŠNA PRVOSTUPNICA EDUKACIJE MATEMATIKE

 

                                                                                                                    S poštovanjem,

 

                                                                                                          Ravnatelj OŠ Bistra:

                                                                                                            Eduard Kovačević

Natječaj za kuhara/kuharicu škole
Priloženi dokumenti:
Natjecaj za kuhara-kuharicu.docx

NATJEČAJ ZA DOMARA ŠKOLE (m/ž)
Natječaj za učitelja/učiteljicu matematike
NATJEČAJ ZA TAJNIKA/TAJNICU ŠKOLE-novi
Natejčaj za učitelja/učiteljicu razredne nastave
NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/RAVNATELJICE ŠKOLE
POMOĆNICI U NASTAVI
NATJEČAJI 23.10.2018.
NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE
NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE
Natječaj- voditelj/ica računovodstva
NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE
GODIŠNJE IZVJEŠĆE POVJERENIKA ZA INFORMIRANJE ZA 2017. GODINU
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
Priloženi dokumenti:
izleti 5. razred 2018.god.doc

OBAVIJEST KANDIDATIMA

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA BISTRA

 

Poljanica Bistranska

Bistranska 30

10 298 Donja Bistra

 

KLASA:112-03/17-01/31

URBROJ:238-30-01-17-10

U Poljanici Bistranskoj, 27.6.2017.

 

 

 

PREDMET: Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto spremačice,

                     na neodređeno, puno radno vrijeme

 

 

 

Prema raspisanom natječaju za spremačicu, na neodređeno, puno radno vrijeme, na sjednici Školskog odbora održanoj 21. lipnja 2017. godine izabrana je

 

NEVENKA BAJZEC

 

            S poštovanjem,

 

  Ravnatelj OŠ Bistra:

  Eduard Kovačević

 

DOSTAVITI:

 

1. Kandidatima X 6

2. Pismohrana-ovdje

NATJEČAJ - SPREMAČICA

OSNOVNA ŠKOLA BISTRA

Bistranska 30,

Poljanica Bistranska

Tel. 01/3390-016

 

KLASA: 112-03/17-01/31

URBROJ:238-30-01-17-01

 

Poljanica Bistranska, 30.05.2017. g.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. i 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) Osnovna škola Bistra raspisuje:

 

N A T J E Č A J

 

za popunu radnog mjesta:

 

 1. Spremač/ica- 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjednog radnog vremena

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis i zamolbu vlastoručno potpisanu, diplomu, uvjerenje o nekažnjavanju, domovnicu, potvrdu HZMO-a o stažu.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole u roku od 8 dana, od dana objave natječaja s naznakom "Za natječaj - spremačica"

 

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

 Ravnatelj Škole:

Eduard Kovačević, v.r.

 

 

POMOĆNICI U NASTAVI

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i sukladno uvjetima projekta Prsten potpore u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.02 "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II" koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014-2020, OSNOVNA ŠKOLA BISTRA, Poljanica Bistranska 30, Donja Bistra  objavljuje

 

 

NATJEČAJ

za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

 

 

CILJ PROJEKTA

Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika.

 

POMOĆNICI U NASTAVI

Broj traženih osoba:      1  pomoćnik u nastavi nepuno radno vrijeme 26  sati tjedno                     

Mjesto rada: OŠ Bistra (mjesto rada je djelomično prilagođeno osobama s invaliditetom)

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2016/2017

Prijevoz: u cijelosti 

 

POSEBNI UVJETI

 • minimalno srednjoškolsko obrazovanje
 • protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

 

OPIS POSLOVA

Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi je pružanje osobne stručne potpore  učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama Zagrebačke županije, kako bi učenici s teškoćama u razvoju ravnopravno sudjelovali u svim nastavnim i izvannastavnim aktivnostima. Pružanje pomoći u socijalizaciji i savladavanju socijalno-psiholoških prepreka, senzoričkih i arhitektonskih barijera, te pomoć učenicima s komunikacijskim teškoćama.

 

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

 

POŽELJNO

Osnovna razina znanja stranog jezika (engleski jezik, njemački jezik); iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju; iskustvo u volontiranju.

 

 

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis (vlastoručno potpisan, s navedenim podacima o volontiranju - naziv institucije / udruge / tvrtke gdje je ostvareno volontiranje, iskustvu u radu s djecom i znanju stranog jezika)
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili preslika domovnice)
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi)
 4. dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starija od 6 mjeseci)

 

U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail).

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen/a.

 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera sposobnosti putem intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Izabrani kandidat/inja dužni su proći program uvođenja u rad u vidu osposobljavanja koji će biti organiziran kroz 20 sati tijekom prva dva mjeseca od selekcije kandidata.

 

Izabrani/a kandidat/inja bit će upućen/a na liječnički pregled u ustanovu medicine rada u svrhu dobivanja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti i sanitarne knjižice.

 

S kandidatom/injom za pomoćnika u nastavi, obrazovna ustanova – osnovna/srednja škola sklopit će pisani ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

 

Rok prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja 13.04.2017.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA BISTRA, Poljanica Bistranska 30, 10298 Donja Bistra s naznakom "NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA POMOĆNIKE U NASTAVI".

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Informacija o vremenu i mjestu održavanja prethodne provjere sposobnosti putem intervjua bit će objavljena na Internet stranicama škole po isteku roka za prijavu na natječaj.

 

Za sve informacije možete se obratiti na broju  3390-016, birajte tajništvo.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

KLASA:602-02/17-01/78

URBROJ:238-30-01-17-01

U Poljanici Bistranskoj,13.04.2017.

                                                                                                                                                                           

 

 

NOVI NATJEČAJ ZA FOTOGRAFIRANJE
Natječaj za Učitelja/ice razredne nastave
KEMIJA/BIOLOGIJA
OBJAVA NATJEČAJA

Natječaj za učitelja/icu njemačkog jezika objavljen je 13.01.2017. (natječaj je otvoren, prema zakonskom roku, 8 dana od dana objave natječaja u službenim glasilima škole i nadležnog zavoda za zapošljavanje).


Priloženi dokumenti:
 

Priloženi dokumenti:
Natjecaj za njemacki jezik.docx

NATJEČAJI 28.12.2016.
NATJEČAJ - STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

U prilogu se nalazi natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

NOVI NATJEČAJ

OSNOVNA ŠKOLA BISTRA

Bistranska 30,

Poljanica Bistranska

Tel. 01/3390-016

 

KLASA: 112-03/16-01/36

URBROJ:238-30-01-16-01

 

Poljanica Bistranska, 08. rujna 2016. g.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. i 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) Osnovna škola Bistra raspisuje:

 

N A T J E Č A J

 

za popunu radnog mjesta:

 

Učitelj/ učiteljica razredne nastave- 2 izvršitelja/ ica na određeno, puno radno  vrijeme- 40 sati ukupog tjednog radnog vremena (zamjena za zaposlenicu koja koristi bolovanje i zamjena za zaposlenicu koja koristi rodiljni dopust)

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis i zamolbu vlastoručno potpisane,  diplomu, uvjerenje o nekažnjavanju, domovnicu, te potvrdu HZMO-a o stažu.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole u roku od 8 dana, od dana

objave natječaja s naznakom "Za natječaj -učitelj/ učiteljica razredne nastave"

 

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

                                                        Ravnatelj Škole:

                                                        Eduard Kovačević, v.r.

NOVI NATJEČAJ

OSNOVNA ŠKOLA BISTRA

Bistranska 30,

Poljanica Bistranska

Tel. 01/3390-016

 

KLASA: 112-03/16-01/36

URBROJ:238-30-01-16-01

 

Poljanica Bistranska, 26. kolovoza 2016. g.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. i 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) Osnovna škola Bistra raspisuje:

 

N A T J E Č A J

 

za popunu radnog mjesta:

 

Učitelj/ učiteljica engleskog jezika- 1 izvršitelj/ica na određeno,nepuno radno  vrijeme- 15 sati ukupog tjednog radnog vremena (zamjena za zaposlenicu koja koristi pravo na rodiljnji dopust)

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis,  diplomu, uvjerenje o nekažnjavanju, domovnicu, potvrdu HZMO-a o stažu.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole u roku od 8 dana, od dana

objave natječaja s naznakom "Za natječaj -učitelj/ učiteljica engleskog jezika"

 

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

                                                        Ravnatelj Škole:

                                                        Eduard Kovačević, v.r.

 

 

KOLIKO JE SATI?
 


KUĆNI RED


Kalendar
« Siječanj 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji


KAD ZVONI?

PRIJE PODNE

SAT

VRIJEME SATA

ODMOR

1.

7.40 – 8.25

5 ˊ

2.

8.30 – 9.15

15ˊ

3.

9.30 – 10.15

10ˊ

4.

10.25 – 11.10

5.

11.15 – 12.00

6.

12.05 – 12.50

10ˊ

 
 

POSLIJE PODNE

SAT

VRIJEME SATA

ODMOR

1.

13.00 – 13.45

2.

13.50 – 14.35

10ˊ

3.

14.45 – 15.30

10ˊ

4.

15.40 – 16.25

5.

16.30 – 17.15

6.

17.20 – 18.05

 

 

 


VAŽNE POVEZNICE


TražilicaKorisni linkovi
Dnevni tisak

Knjižnice

Časopisi

Udžbenici

ZANIMLJIVOSTI


Arhiva dokumenata

Forum
preskoči na navigaciju