preskoči na sadržaj
Obavijest o rezultatima natječaja-8.12.2020.
Lista kandidata za razgovor-KEMIJA
Obavijest o rezultatima natječaja
NATJEČAJ-08.12.2020.

Natječaji za sljedeća radna mjesta:
 

 • UČITELJ/ICA INFORMATIKE - 1 izvršitelj/ica, neodređeno, puno radno vrijeme
 • UČITELJ/ICA INFORMATIKE- 1 izvršitelj/ica, neodređeno, nepuno radno vrijeme (28 sati ukupno tjedno radno vrijeme)
 • UČITELJ/ICA FIZIKE I INFORMATIKE-1 izvršitelj/ica, određeno, puno radno vrijeme
 • UČITELJ/ICA KEMIJE- 1 izvršitelj/ica, određeno, nepuno radno vrijeme (25 sati ukupno
 • tjedno radno vrijeme)
 • UČITELJ/ICA MATEMATIKE-1 izvršitelj/ica neodređeno, nepuno radno vrijeme (8 sati ukupno tjedno radno vrijeme)

 

Lista kandidata za razgovor, matematika, neodređeno, puno radno vrijeme
NATJEČAJ-SOCIJALNI PEDAGOG

U prilogu je tekst natječaja koji se odnosi na prijem pripravnika kroz mjeru HZZ-a "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva".

Lista kandidata za razgovor-razredna nastava-produženi boravak
OBAVIJESTI O REZULTATIMA NATJEČAJA

U prilogu su obavijesti o rezultatima sljedećih natječaja:

 1. INFORMATIKE na određeno puno radno vrijeme

 2. INFORMATIKE na neodređeno puno radno vrijeme

3. INFORMATIKE na neodređeno nepuno radno vrijeme, 28 sati tjedno

4. HRVATSKOG JEZIKA na neodređeno puno radno vrijeme

5. MATEMATIKE na neodređeno nepuno radno vrijeme, 8 sati tjedno

6. PRIRODE na neodređeno nepuno radno vrijeme, 12 sati tjedno

7. RAZREDNE NASTAVE na određeno puno radno vrijeme

 8. ENGLESKOG  JEZIKA na određeno puno radno vrijeme

NATJEČAJ - KEMIJA
NATJEČAJ - FIZIKA I INFORMATIKA
NATJEČAJI - MATEMATIKA I RAZREDNA NASTAVA
Priloženi dokumenti:
Natjecaji-27.10.2020 .docx

Liste kandidata za razgovor-četvrtak,29.10.2020.
Lista kandidata za razgovor-hrvatski jezik
Lista kandidata za razgovor-engleski jezik
Lista kandidata za razgovor-razredna nastava
NATJEČAJI-rujan-listopad 2020.
Natječaj za zapošljavanje pomoćnika u nastavi
OBAVIJEST KANDIDATIMA
OBAVIJEST KANDIDATIMA
Lista kandidata za razgovor-razredna nastava
Lista kandidata za razgovor-NJEMAČKI JEZIK
Lista kandidata za razgovor-engleski jezik
Natječaji 13.02.2020.
OBAVIJEST KANDIDATIMA

Obavještavaju se kandidati o rezultatima natječaja za sljedeće radno mjesto:

- učitelj/ica razredne nastave na neodređeno puno radno vrijeme

Lista kandidata za razgovor-razredna nastava
Odluka o imenovanju ravnatelja/ice škole
NATJEČAJ- novi
Natječaj-stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
OBAVIJEST KANDIDATIMA

Obavještavaju se kandidati o rezultatima natječaja za sljedeća radna mjesta:

a) učitelj/ica hrvatskog jezika na neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

b) učitelj/ica informatike na određeno puno radno vrijeme

c) učitelj/ica prirode i biologije na određeno puno radno vrijeme

d) učitelj/ica glazbene kulture na neodređeno puno radno vrijeme

e) učitelj/ica engleskog jezika  na neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

f) učitelj/ica matematike na određeno nepuno radno vrijeme (20 sata tjedno)

g) učitelj/ica matematike na neodređeno nepuno radno vrijeme (24 sata tjedno)

h) učitelj/ica matematike na neodređeno puno radno vrijeme

i) tajnik/ica škole na određeno, nepuno radno vrijeme

j) učitelj/ica razredne nastave na neodređeno, puno radno vrijeme

 

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice
Lista kandidata za razgovor-matematika, puno, neodređeno radno vrijeme
LISTA KANDIDATA-TAJNIK ŠKOLE
Priloženi dokumenti:
Lista kandidata-tajnik skole.pdf

Lista kandidata za razgovor-MATEMATIKA
Lista kandidata za razgovor-engleski jezik
Lista kandidata za razgovor-glazbena kultura
Lista kandidat za razgovor-priroda-biologija
Lista kandidata za razgovor-informatika
Lista kandidata za razgovor-hrvatski jezik
NATJEČAJ - TAJNIK ŠKOLE
Priloženi dokumenti:
Natjecaj -TAJNIK SKOLE.docx

OBAVIJEST KANDIDATIMA
LISTA KANDIDATA ZA RAZGOVOR - RAZREDNA NASTAVA
LISTA KANDIDATA ZA RAZGOVOR-NJEMAČKI JEZIK
NATJEČAJ-UČITELJ/ICA MATEMATIKE
Priloženi dokumenti:
Natjecaj -MATEMATIKA.docx

LISTA KANDIDATA ZA RAZGOVOR - PEDAGOG
Priloženi dokumenti:
Lista kandidata - pedagog.pdf

NATJEČAJI 3.9.2019.
Priloženi dokumenti:
Natjecaj -03.09.2019..docx

OBAVIJEST KANDIDATIMA-POMOĆNICI U NASTAVI
NATJEČAJI 2.9.2019.
Priloženi dokumenti:
Natjecaj -02.09.2019..docx

Natječaj za pomoćnike u nastavi za šk. god. 2019./2020.
Natječaj za kuhara/kuharicu škole
NATJEČAJ ZA SPREMAČA - ICU ŠKOLE NA NEODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME
OBAVIJEST KANDIDATIMA

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA BISTRA

Poljanica Bistranska

Bistranska 30

10 298 Donja Bistra

KLASA:112-03/19-01/93

URBROJ:238-30-01-19-01

U Poljanici Bistranskoj, 10. svibnja 2019. godine

 

 

 

PREDMET: Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto DOMARA ŠKOLE na neodređeno, puno radno vrijeme

 

 

 

Prema raspisanom natječaju za DOMARA ŠKOLE na neodređeno, puno radno vrijeme, na sjednici Školskog odbora održanoj 24. travnja 2019. godine izabran je

 

JOSIP MARTINIĆ

 

                                                                                                             S poštovanjem,

 

                                                                                                          v.d. ravnatelja OŠ Bistra:

                                                                                                            Eduard Kovačević, v.r.

 

Natječaj za učitelja/icu matematike

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18) Osnovna škola Bistra raspisuje:


                                                 

                                                               NATJEČAJ
 
 

 • UČITELJ/ICA MATEMATIKE - 1 izvršitelj/ica, određeno, nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno


Uvjeti:
Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18)  i odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96 i 56/01). 

 

Radno iskustvo: nije važmo

Uz prijavu na natječaj za radna mjesta potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu ( preslik domovnice),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome )
 • uvjerenje o nekažnjavanju u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 30 dana)
 • -potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ukoliko ga kandidat ima

 


Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja.

Dokaze koje je potrebno priložiti za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17)  potražiti na poveznici:
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br.: 82/08 i 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, pravovremenu i potpisanu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima te koja ispunjava uvjete iz natječaja odnosno pravo prednosti pri zapošljavanju.

Nepotpune, neuredne te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnim stranicama Škole. 

Dokumentaciju poslati na adresu Škole: Osnovna škola Bistra, Bistranska 30, Poljanica Bistranska s naznakom „natječaj za učitelja/icu matematike“.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole.  
 
 KLASA: 112-03/19-01/90

URBROJ: 238-30-01-19-01

U Poljanici Bistranskoj, 10. svibnja 2019. godine

                                                                                        

                                                                                     v.d.ravnatelja:             

                                                                                Eduard Kovačević                                              
 

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA BISTRA

Poljanica Bistranska

Bistranska 30

10 298 Donja Bistra

KLASA:112-03/19-01/89

URBROJ:238-30-01-19-01

U Poljanici Bistranskoj, 10. svibnja 2019. godine

 

 

 

PREDMET: Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto SPREMAČA/ICE ŠKOLE na određeno, puno radno vrijeme

 

 

 

Prema raspisanom natječaju za SPREMAČA/ICU ŠKOLE na određeno, puno radno vrijeme, na sjednici Školskog odbora održanoj 24. travnja 2019. godine izabrana je

 

VERICA KRAJAČIĆ

 

                                                                                                             S poštovanjem,

 

                                                                                                          v.d. ravnatelja OŠ Bistra:

                                                                                                            Eduard Kovačević, v.r.

NATJEČAJ ZA UČITELJA/ICU FIZIKE I INFORMATIKE
ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA ZA UČITELJA/ICU MATEMATIKE

         

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA BISTRA

POLJANICA BISTRANSKA, BISTRANSKA 30

10298 Donja Bistra

 

KLASA: 112-03/19-01/75

URBROJ: 238-30-01-19-01

U Poljanici Bistranskoj, 18. travnja 2019. godine

Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13.152/14, 7/17, 68/18) i članka 57. Statuta Osnovne škole Bistra,  ravnatelj donosi: O D L U K U
o poništenju natječaja za radno mjesto
UČITELJA/ICE MATEMATIKE

 I.
Poništava se natječaj za radno mjesto učitelja/ice matematike, 1 izvršitelj/ica- radni odnos na neodređeno, nepuno radno vrijeme, objavljen 11. travnja 2019. godine na web stranici Škole i Zavoda za zapošljavanje Zagreb.

II.
Ova odluka bit će objavljena na web stranici Škole i Zavoda za zapošljavanje Zagreb.

III.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                         v.d. ravnatelja OŠ Bistra:

                                                                    Eduard Kovačević

.

NATJEČAJ ZA UČITELJA/ICU MATEMATIKE
NATJEČAJ ZA SPREMAČA/ICU
Priloženi dokumenti:
Natjecaj za spremaca-icu.docx

OBAVIJEST KANDIDATIMA

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA BISTRA

Poljanica Bistranska

Bistranska 30

10 298 Donja Bistra

KLASA:112-03/19-01/64

URBROJ:238-30-01-19-01

U Poljanici Bistranskoj, 05. travnja 2019. godine

 

 

 

PREDMET: Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto VODITELJICE RAČUNOVODSTVA na određeno, nepuno radno vrijeme

 

 

 

Prema raspisanom natječaju za voditeljice računovodstva na određeno, nepuno radno vrijeme, na sjednici Školskog odbora održanoj 04. travnja 2019. godine izabrana je

 

TEA ŽLEBAČKI, MAGISTRA EKONOMIJE

 

                                                                                                                S poštovanjem,

 

                                                                                           v.d. ravnatelja OŠ Bistra:

                                                                                            Eduard Kovačević

 

NATJEČAJ ZA UČITELJA/ICE FIZIKE I INFORMATIKE
NATJEČAJ ZA DOMARA ŠKOLE (m/ž)
Priloženi dokumenti:
Natjecaj za domara.docx

Natječaj-vodtielj/voditeljica računovodstva
Natječaj za spremača/icu škole od 28.02.2019. godine
Priloženi dokumenti:
Natjecaj za spremaca-icu.docx

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE ŠKOLE
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izboru i imenovanju kandidata za ravnatelja/icu Škole
OBAVIJEST KANDIDATIMA

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA BISTRA

Poljanica Bistranska

Bistranska 30

10 298 Donja Bistra

KLASA:112-03/19-01/04

URBROJ:238-30-01-19-01

U Poljanici Bistranskoj, 08.01.2019.

 

 

 

PREDMET: Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto TAJNIKA ŠKOLE na određeno, nepuno radno vrijeme

 

 

 

Prema raspisanom natječaju za tajnika škole na određeno, nepuno radno vrijeme, na sjednici Školskog odbora održanoj 22. prosinca 2018. godine izabrana je

 

SARA BUDIĆ, SPECIJALIST JAVNE UPRAVE

 

                                                                                                                    S poštovanjem,

 

                                                                                                          Ravnatelj OŠ Bistra:

                                                                                                            Eduard Kovačević

OBAVIJEST KANDIDATIMA

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA BISTRA

Poljanica Bistranska

Bistranska 30

10 298 Donja Bistra

KLASA:112-03/19-01/05

URBROJ:238-30-01-19-01

U Poljanici Bistranskoj, 08.01.2019.

 

 

 

PREDMET: Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto UČITELJA/ICE RAZREDNE NASTAVE na određeno, puno radno vrijeme

 

 

Prema raspisanom natječaju za učitelja/icu razredne nastave na određeno, puno radno vrijeme, na sjednici Školskog odbora održanoj 17. prosinca 2018. godine izabrana je

 

MANUELA RUKLIĆ, MAGISTRA PRIMARNOG OBRAZOVANJA

 

                                                                                                                    S poštovanjem,

 

                                                                                                          Ravnatelj OŠ Bistra:

                                                                                                            Eduard Kovačević

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA BISTRA

Poljanica Bistranska

Bistranska 30

10 298 Donja Bistra

KLASA:112-03/19-01/06

URBROJ:238-30-01-19-01

U Poljanici Bistranskoj, 08.01.2019.

 

 

 

PREDMET: Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto UČITELJA/ICE MATEMATIKE na neodređeno, nepuno radno vrijeme

 

 

Prema raspisanom natječaju za učitelja/icu matematike na neodređeno, nepuno radno vrijeme, na sjednici Školskog odbora održanoj 17. prosinca 2018. godine izabrana je

 

MARIJA GJUD, SVEUČILIŠNA PRVOSTUPNICA EDUKACIJE MATEMATIKE

 

                                                                                                                    S poštovanjem,

 

                                                                                                          Ravnatelj OŠ Bistra:

                                                                                                            Eduard Kovačević

Natječaj za kuhara/kuharicu škole
Priloženi dokumenti:
Natjecaj za kuhara-kuharicu.docx

NATJEČAJ ZA DOMARA ŠKOLE (m/ž)
Natječaj za učitelja/učiteljicu matematike
NATJEČAJ ZA TAJNIKA/TAJNICU ŠKOLE-novi
Natejčaj za učitelja/učiteljicu razredne nastave
NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/RAVNATELJICE ŠKOLE
POMOĆNICI U NASTAVI
NATJEČAJI 23.10.2018.
NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE
NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE
Natječaj- voditelj/ica računovodstva
NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE
GODIŠNJE IZVJEŠĆE POVJERENIKA ZA INFORMIRANJE ZA 2017. GODINU
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
Priloženi dokumenti:
izleti 5. razred 2018.god.doc

OBAVIJEST KANDIDATIMA

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA BISTRA

 

Poljanica Bistranska

Bistranska 30

10 298 Donja Bistra

 

KLASA:112-03/17-01/31

URBROJ:238-30-01-17-10

U Poljanici Bistranskoj, 27.6.2017.

 

 

 

PREDMET: Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto spremačice,

                     na neodređeno, puno radno vrijeme

 

 

 

Prema raspisanom natječaju za spremačicu, na neodređeno, puno radno vrijeme, na sjednici Školskog odbora održanoj 21. lipnja 2017. godine izabrana je

 

NEVENKA BAJZEC

 

            S poštovanjem,

 

  Ravnatelj OŠ Bistra:

  Eduard Kovačević

 

DOSTAVITI:

 

1. Kandidatima X 6

2. Pismohrana-ovdje

NATJEČAJ - SPREMAČICA

OSNOVNA ŠKOLA BISTRA

Bistranska 30,

Poljanica Bistranska

Tel. 01/3390-016

 

KLASA: 112-03/17-01/31

URBROJ:238-30-01-17-01

 

Poljanica Bistranska, 30.05.2017. g.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. i 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) Osnovna škola Bistra raspisuje:

 

N A T J E Č A J

 

za popunu radnog mjesta:

 

 1. Spremač/ica- 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjednog radnog vremena

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis i zamolbu vlastoručno potpisanu, diplomu, uvjerenje o nekažnjavanju, domovnicu, potvrdu HZMO-a o stažu.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole u roku od 8 dana, od dana objave natječaja s naznakom "Za natječaj - spremačica"

 

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

 Ravnatelj Škole:

Eduard Kovačević, v.r.

 

 

POMOĆNICI U NASTAVI

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i sukladno uvjetima projekta Prsten potpore u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.02 "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II" koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014-2020, OSNOVNA ŠKOLA BISTRA, Poljanica Bistranska 30, Donja Bistra  objavljuje

 

 

NATJEČAJ

za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

 

 

CILJ PROJEKTA

Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika.

 

POMOĆNICI U NASTAVI

Broj traženih osoba:      1  pomoćnik u nastavi nepuno radno vrijeme 26  sati tjedno                     

Mjesto rada: OŠ Bistra (mjesto rada je djelomično prilagođeno osobama s invaliditetom)

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2016/2017

Prijevoz: u cijelosti 

 

POSEBNI UVJETI

 • minimalno srednjoškolsko obrazovanje
 • protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

 

OPIS POSLOVA

Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi je pružanje osobne stručne potpore  učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama Zagrebačke županije, kako bi učenici s teškoćama u razvoju ravnopravno sudjelovali u svim nastavnim i izvannastavnim aktivnostima. Pružanje pomoći u socijalizaciji i savladavanju socijalno-psiholoških prepreka, senzoričkih i arhitektonskih barijera, te pomoć učenicima s komunikacijskim teškoćama.

 

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

 

POŽELJNO

Osnovna razina znanja stranog jezika (engleski jezik, njemački jezik); iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju; iskustvo u volontiranju.

 

 

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis (vlastoručno potpisan, s navedenim podacima o volontiranju - naziv institucije / udruge / tvrtke gdje je ostvareno volontiranje, iskustvu u radu s djecom i znanju stranog jezika)
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili preslika domovnice)
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi)
 4. dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starija od 6 mjeseci)

 

U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail).

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen/a.

 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera sposobnosti putem intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Izabrani kandidat/inja dužni su proći program uvođenja u rad u vidu osposobljavanja koji će biti organiziran kroz 20 sati tijekom prva dva mjeseca od selekcije kandidata.

 

Izabrani/a kandidat/inja bit će upućen/a na liječnički pregled u ustanovu medicine rada u svrhu dobivanja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti i sanitarne knjižice.

 

S kandidatom/injom za pomoćnika u nastavi, obrazovna ustanova – osnovna/srednja škola sklopit će pisani ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

 

Rok prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja 13.04.2017.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA BISTRA, Poljanica Bistranska 30, 10298 Donja Bistra s naznakom "NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA POMOĆNIKE U NASTAVI".

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Informacija o vremenu i mjestu održavanja prethodne provjere sposobnosti putem intervjua bit će objavljena na Internet stranicama škole po isteku roka za prijavu na natječaj.

 

Za sve informacije možete se obratiti na broju  3390-016, birajte tajništvo.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

KLASA:602-02/17-01/78

URBROJ:238-30-01-17-01

U Poljanici Bistranskoj,13.04.2017.

                                                                                                                                                                           

 

 

NOVI NATJEČAJ ZA FOTOGRAFIRANJE
Natječaj za Učitelja/ice razredne nastave
KEMIJA/BIOLOGIJA
OBJAVA NATJEČAJA

Natječaj za učitelja/icu njemačkog jezika objavljen je 13.01.2017. (natječaj je otvoren, prema zakonskom roku, 8 dana od dana objave natječaja u službenim glasilima škole i nadležnog zavoda za zapošljavanje).


Priloženi dokumenti:
 

Priloženi dokumenti:
Natjecaj za njemacki jezik.docx

NATJEČAJI 28.12.2016.
NATJEČAJ - STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

U prilogu se nalazi natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

NOVI NATJEČAJ

OSNOVNA ŠKOLA BISTRA

Bistranska 30,

Poljanica Bistranska

Tel. 01/3390-016

 

KLASA: 112-03/16-01/36

URBROJ:238-30-01-16-01

 

Poljanica Bistranska, 08. rujna 2016. g.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. i 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) Osnovna škola Bistra raspisuje:

 

N A T J E Č A J

 

za popunu radnog mjesta:

 

Učitelj/ učiteljica razredne nastave- 2 izvršitelja/ ica na određeno, puno radno  vrijeme- 40 sati ukupog tjednog radnog vremena (zamjena za zaposlenicu koja koristi bolovanje i zamjena za zaposlenicu koja koristi rodiljni dopust)

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis i zamolbu vlastoručno potpisane,  diplomu, uvjerenje o nekažnjavanju, domovnicu, te potvrdu HZMO-a o stažu.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole u roku od 8 dana, od dana

objave natječaja s naznakom "Za natječaj -učitelj/ učiteljica razredne nastave"

 

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

                                                        Ravnatelj Škole:

                                                        Eduard Kovačević, v.r.

NOVI NATJEČAJ

OSNOVNA ŠKOLA BISTRA

Bistranska 30,

Poljanica Bistranska

Tel. 01/3390-016

 

KLASA: 112-03/16-01/36

URBROJ:238-30-01-16-01

 

Poljanica Bistranska, 26. kolovoza 2016. g.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. i 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) Osnovna škola Bistra raspisuje:

 

N A T J E Č A J

 

za popunu radnog mjesta:

 

Učitelj/ učiteljica engleskog jezika- 1 izvršitelj/ica na određeno,nepuno radno  vrijeme- 15 sati ukupog tjednog radnog vremena (zamjena za zaposlenicu koja koristi pravo na rodiljnji dopust)

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis,  diplomu, uvjerenje o nekažnjavanju, domovnicu, potvrdu HZMO-a o stažu.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole u roku od 8 dana, od dana

objave natječaja s naznakom "Za natječaj -učitelj/ učiteljica engleskog jezika"

 

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

                                                        Ravnatelj Škole:

                                                        Eduard Kovačević, v.r.

 

 

KOLIKO JE SATI?
 


KUĆNI RED


Kalendar
« Siječanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji


KAD ZVONI?

Privremeno izmijenjen raspored
zvonjena nalazi se u obavijestima.
Ovaj raspored
se privremeno ne koristi.

PRIJE PODNE

SAT

VRIJEME SATA

ODMOR

1.

7.40 – 8.25

5 ˊ

2.

8.30 – 9.15

15ˊ

3.

9.30 – 10.15

10ˊ

4.

10.25 – 11.10

5.

11.15 – 12.00

6.

12.05 – 12.50

10ˊ

 
 

POSLIJE PODNE

SAT

VRIJEME SATA

ODMOR

1.

13.00 – 13.45

2.

13.50 – 14.35

10ˊ

3.

14.45 – 15.30

10ˊ

4.

15.40 – 16.25

5.

16.30 – 17.15

6.

17.20 – 18.05

 

 

 


VAŽNE POVEZNICE


TražilicaKorisni linkovi
Dnevni tisak

Knjižnice

Časopisi

Udžbenici

ZANIMLJIVOSTI


Arhiva dokumenata
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka

Forum
preskoči na navigaciju